Primjer dobre prakse u primjeni inovativnih metoda poučavanja: primjena digitalnih alata u nastavi Hrvatskoga jezika-izrada i vrednovanje konceptualne (umne) mape na temu lektirskog djela nastave književnosti i stvaralaštva

Napisala: Tina Udović, prof. mentor

U nastavi Hrvatskoga jezika, predmetnom području književnosti i stvaralaštva, učenici 1. D razreda (nastavnica Hrvatskoga jezika: Tina Udović, prof. mentor, šk.god. 2020./2021.) pročitali su deset lirskih pjesama Vladimira Nazora (izbor iz poezije) kao obvezatno lektirsko djelo za cjelovito čitanje. Nakon usvojenih ishoda učenja i provedenog samovrednovanja, učenici su prije izrade konceptualne (umne) mape na nastavi i putem digitalne platforme Loomen 3 za srednje škole upoznati sa sastavnicama i razinama ostvarenosti kriterija analitičke rubrike vrednovanja naučenog konceptualne (umne) mape na temu lektirskog djela.

Učenici su potom dobili zadatak osmisliti i izraditi konceptualnu (umnu) mapu prema zadanim smjernicama koje su dio sastavnica analitičke rubrike vrednovanja naučenog konceptualne (umne) mape te konceptualnu mapu predati kao zadaću na digitalnu platformu Loomen 3 za srednje škole. Učenici su prema vlastitoj želji i stvaralačkom interesu, potaknuti književnoumjetničkim tekstom te u korelaciji s likovnom umjetnošću u kontekstu odabranog smjera strukovne srednje škole, za izradu konceptualne mape odabrali jedan od digitalnih alata: Coggle.it, Bubbl.us, Popplet, Mindmeister.com, Whiteboard.microsoft.com. Konceptualne (umne) mape u cijelosti su izrađene u navedenim digitalnim alatima i predane u određenom vremenu predaje konceptualne mape te predstavljene u stvarnom i digitalnom okružju. U kontekstu navedenog zadatka, vrednovane su razine usvojenosti sljedećih odgojno-obrazovnih ishoda učenja:

SŠ HJ B.1.2. Učenik razlikuje i opisuje književni tekst prema temi i žanru na sadržajnoj i izraznoj razini i primjenjuje književnoteorijske pojmove.

SŠ HJ B.1.4. Učenik se stvaralački izražava prema vlastitome interesu potaknut tekstom. (vrednuje se formativno)

Usvojeni su i primijenjeni odgojno-obrazovni ishodi kurikuluma međupredmetnih tema:

ikt A.4.1.

Učenik kritički odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju

ikt C.4.1.

Učenik samostalno provodi složeno istraživanje radi rješenja problema u digitalnome okružju.

ikt D.4.1.

Učenik samostalno ili u suradnji s drugima stvara nove sadržaje i ideje ili preoblikuje postojeća digitalna rješenja primjenjujući različite načine za poticanje kreativnosti.

uku A.4/5.3.

3. Kreativno mišljenje

Učenik kreativno djeluje u različitim područjima učenja.

uku A.4/5.2.

2. Primjena strategija učenja i rješavanje problema

Učenik se koristi različitim strategijama učenja i samostalno ih primjenjuje u ostvarivanju ciljeva učenja i rješavanju problema u svim područjima učenja.

uku B.4/5.4.

4. Samovrednovanje/ samoprocjena

Učenik samovrednuje proces učenja i svoje rezultate, procjenjuje ostvareni napredak te na temelju toga planira buduće učenje.

Kao motivaciju za daljnje učenje te vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje, učenici su potaknuti na daljnje stvaranje, samostalnost u učenju, vlastitu inicijativu i preuzimanje odgovornosti za svoje učenje objavljivanjem i predstavljanjem nastalih radova na školskim mrežnim stranicama, u stvarnom i digitalnom okružju, služeći se različitim tehnikama te oblicima izražavanja i medijima.


Konceptualna (umna) mapa Anđele Sverić, 1. D, ostvarena u digitalnom alatu bubbl.us
Konceptualna (umna) mapa Darme Bratonje, 1. D, ostvarena u digitalnom alatu bubbl.us
Konceptualna (umna) mapa Nike Asić, 1. D, ostvarena u digitalnom alatu  Whiteboard.microsoft.com